Leaya
Parmenter
1872 -
 
 
 
 
James
Parmenter
1832 - 1876
 
 
 
 
Sarah Ann
Gaskin
ABT 1836 -
 
 
 
 
Branson
Parmenter
1790 - 1851
 
 
 
 
Hannah
Oakley
23 SEP 1792 -
 
 
 
 
John
Parmenter
ABT 1765 -
 
 
 
 
Jane
Haggis
ABT 1765 -


-


-


-


-
 
 
 
 


-
 
 
 
 


-


-


-


-


-
 
 
 
 
Samuel
Gaskin
-
 
 
 
 
Martha Sophia
Taylor
-
 
 
 
 


-
 
 
 
 


-


-


-


-


-
 
 
 
 


-
 
 
 
 


-


-


-


-


-